บริการ

บริการ การให้บริการที่ผู้ให้บริการดำเนินการให้แก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ